Bibliotheek PDF EPUB

Minske en bist - Palstra

Palstra boek Minske en bist Epub zal voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert op onze website

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: none
DIMENSIE: 9,7
ISBN: 9789065530950
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Palstra

Omschrijving:

Minske en bist

...n al witte ier striele de sinne sa klear En it soe fansels ek bizar wêze as it wier wie, want in minske en in bist; dêr sit dei en nacht ferskil tusken ... Unwennegens ... . Dat is net te fergelykjen. En dochs binne der minsken dy't dat wol dogge. Nynke van der Zee - Foto: Omrop Fryslân. De Toan fan Nynke van der Zee. Hy wie krûdedokter foar minske en bist en die in soad foar it doarp en de muzykferiening. Dêrom hjit dy hjoeddedei noch fan "Joost Wiersma". Sels ferstoar Joost Wiersma yn 1927 yn de âldens fan 83 jier. Contact opnemen. Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum Openingstijden. E-mail. De wetterskippen b ... Palstra, Sjoerd - Sirkwy ... . Sels ferstoar Joost Wiersma yn 1927 yn de âldens fan 83 jier. Contact opnemen. Raadhuisweg 7 9251 GH Burgum Openingstijden. E-mail. De wetterskippen binne dêr dus dúdlik oer. De minsken dy't dêr wenje ek, dy ûndergean alle dagen de realiteit fan in grûn dy't yn beweging is, mei alle gefolgen dy't dat hat foar bebouwing, minske en bist. Allinne de oerheid en de gasboarders nimme oant no ta harren ferantwurdlikheid net. Geolooch Peter van der Gaag, dy't sels al ... Krijst in ynfal en dêr bist hielendal fol fan. Tinkst hieltyd: wat in prachtich idee is dit. ... it opiten fan de teanneils fan in âld minske en it skjinslikjen fan de soal fan in skoech. Ja seit de ien, want it jout in soad skea oan minske, bist en miljeu. Nee, fynt de oar want it is in âlde tradysje dy't se ús net ôfpakke meie. "It fjoerwurk is net gefaarlik, mar de minsken dy't it ôfstekke", waard optekene, mar ek: 'Ferbied it mar gau: tefolle ûngelokken en tefolle rommel dy't gjin minske oprommet. In wearwolf of lykantroop is in minske dy't him troch stalferwikseling feroarje kin yn in wolf of in hybride wêzen dat heal minske en heal wolf is. Dit is in standertfiguer dat faak in wichtige rol spile yn in protte Jeropeeske myten, mearkes en folksferhalen.Yn dat ramt kamen wearwolven foar yn in grut ferskaat oan farianten, dy't ferbûn waarden troch in mienskiplike Midsiuwske ... Ek hjir mikt de dichter op it tiidleaze, yn dit gefal yn it ferlitten fan in frou en it sykjen nei in oarenien. Dat hat mei in djippe driuw te krijen dy't yn al wat libbet oanwêzich is - 'it bist sjongt in minskeliet'. It ferskil tusken minske en bist is in ferskil yn ferzy, de minske is in bist mei in 'gouden kiel'. Loes Heebink jout mei it wurk net allinnich in fyzje op it ûnderwerp jacht, mar hat tanksij har jachtfergunning ek ynsjoch yn it spul tusken minske en bist by de jacht: "Wat my it meast fassinearret by de jacht is de konneksje tusken minske en natuer fia de bisten. Oer: Sjoerd Palstra, Minske én bist: novelle oer in bewenner fan it Arbeitseinsatzlager Erika, Ommen-Wesseling. De Tille, Ljouwert 1989. Dizze novelle mei eins allinnich in novelle hjitte as jo dat opfetsje as in oantsjutting fan lingte, dus as in koarte roman. Neffens de hânboeken is dat net krekt: in novelle konsintrearret him op ien barren. Moai, in minske kin ek nachts net op ien foet gean. Sa, nou de namme en doe kaem it skriuwboek iepen. 'Hjir steane de nammen yn fan alle hynders dy 't ik haw. Der binne guon by dy't ûndogens binne, mar gjin hynder sa bryk of it is in minske gelyk, allinne ien ding hat in hynder op'e minske "foar, it forjit nea, en it forlit nea. Tyrosine is in (ferlike mei oare aminosoeren) relatyf grut aminosoer mei in aromatyske sydkeatling.As ien fan de tweintich natuerlik foarkommende α-aminosoeren dy't foar aaiwytsynteze brûkt wurde, makket tyrosine diel út fan sawat elk aaiwytmolekúl yn alle foarmen fan libben. Tyrosine wurdt meast klassifisearre as in foar minske en bist net-essinsjeel aminosoer om't it lichem (ûnder ......