Bibliotheek PDF EPUB

Classics in European Languages - Wonderlijke avonturen van een Chinees, gevolgd door Muiterij aan boord der 'Bounty' (geïllustreerd) - Jules Verne

Genieten Classics in European Languages - Wonderlijke avonturen van een Chinees, gevolgd door Muiterij aan boord der 'Bounty' (geïllustreerd) Jules Verne epub boeken gratis lezen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: januari 2016
DIMENSIE: 8,22
ISBN: 1230000910804
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Jules Verne

Omschrijving:

'Je zult me moeten toestemmen dat het leven zijn genoeglijke zijdeheeft!'' riep een der gasten, zoo gemakkelijk mogelijk in zijn zetelmet marmeren rugleuning uitgestrekt, terwijl hij op een gekonfijtenwortel van een waterlelie knabbelde.'Maar zijn slechte ook!'' antwoordde een ander, tusschen een paarhoestbuien in, terwijl hij gevaar liep van te stikken in een graatjevan een haaivin, dat hij pas in den mond had gestoken.'Laat ons de zaak van een wijsgeerig standpunt beschouwen!'' sprakdaarop een derde, die iets ouder was en op wiens neus een bril metgroote glazen in houtjes gevat, prijkte. 'Heden loopt men gevaarte stikken en morgen vindt alles even gemakkelijk zijn weg als deteugjes van dezen geurigen nectar! Zoo is het leven!''En nadat hij dit had gezegd leegde onze epicurist, zoo kalm mogelijk,zijn glas met een zacht verwarmden wijn, waarvan de heerlijke geuruit een zilveren ketel opsteeg.'Wat mij betreft,'' hernam de vierde dischgenoot, 'het leven schijntme zeer aannemelijk toe zoo lang men niets te doen heeft en zoolangmen de middelen bezit om niets te doen.'''Mis!'' antwoordde de vijfde. 'Het geluk is gelegen in studie enbezigheid. Alleen door te trachten zich de meest mogelijke kundighedente verschaffen, kan men gelukkig worden!''...'Om dan ten slotte nog te bespeuren dat men niets weet!'''Is dat niet het begin van alle wijsheid?'''En waar is het einde er van?'''De wijsheid heeft geen einde!'' antwoordde de gebrilde. 'Gezondverstand is alles wat men wenschen kan!''Nu wendde zich de eerste spreker tot den gastheer, die de eereplaats,dat wil zeggen, de slechtste plaats--zoo wil het nu eenmaal deetiquette--aan tafel had ingenomen. Min of meer verstrooid had hijzonder iets te zeggen deze redeneering _inter pocula_ aangehoord.'Komaan! hoe denkt onze gastheer over deze quaestie? Acht hij hetleven de moeite waard of niet? Is hij voor of tegen?''De gastheer beet op onverschillige wijze eenige meloenpitten stuk;hij stak met een air van minachting de lippen vooruit als iemand wienniets belang inboezemt en alles wat men hoorde was:'Poeh!''Dat is bij uitnemendheid het woord der onverschilligen. Het hoortin alle talen te huis en het moest in alle woordenboeken gevondenworden. Ieder verstaat het.De vijf gasten trachtten ieder voor zich hunne stelling te verdedigenen drongen nader bij den gastheer aan om zijne meening te doenkennen. Hij poogde zich er eerst van af te maken, maar moest eindigenmet te zeggen hoe hij er over dacht. Volgens hem was het leven nochgoed noch slecht. Het was naar zijn oordeel een 'uitvinding,'' dieniet veel beteekende en over 't geheel weinig verkwikkelijks had!'Daar heb je onzen vriend!'''Hoe is het mogelijk, dat hij zich aldus uitlaat, iemand die nognooit den minsten tegenspoed heeft gehad!'''En nog zoo jong!'''Jong en gezond!'''Gezond en rijk!'''Zeer rijk!'''Meer dan dat!'''Misschien te rijk!''Het was een kruisvuur van opmerkingen, maar zij vermochten zelfs geenglimlach te brengen op het onbeweeglijke gelaat van den gastheer. Hijhad zich vergenoegd met even de schouders op te trekken als iemanddie nooit, zelfs geen uur lang, zijn eigen levensboek had bestudeerd,die er zelfs de eerste bladzijden niet van had opengesneden!En toch, die onverschillige telde ten hoogste een en dertig jaar,hij was zeer gezond, had veel geld, was goed ontwikkeld, geestig,kortom hij bezat alles, wat aan zoovelen ontbreekt, om zich onder degelukkigste menschen ter wereld te rekenen! Waarom behoorde hij erniet toe?Waarom?De ernstige stem van den philosoof deed zich nogmaals hooren en hijsprak op een toon, welke aan dien van den aanvoerder van het koorder ouden herinnerde.'Beste vriend, dat ge u hier beneden niet gelukkig gevoelt, is alleendaaraan te wijten, dat je geluk tot nog toe negatief is geweest. Hetis met het geluk gesteld als met de gezondheid; om ze te genieten, moetmen er nu en dan van beroofd worden. Je bent nooit ziek geweest.... metandere woorden, je bent nooit ongelukkig geweest! Dit ontbreekt aanje leven. Niemand kan het geluk waardeeren, als hem nooit een ongelukheeft getroffen, al ware dit slechts één oogenblik het geval geweest!''En na deze wijsgeerige opmerking zette de philosoof zijn glas metheerlijke champagne aan de lippen:'Ik wensch onzen gastheer een weinig schaduw op zijn levensbaantoe!'' sprak hij, en ledigde het glas in een teug.De gastheer knikte en verzonk weder in zijn gewone apathie.

...ij aan boord der 'Bounty' (geïllustreerd) LEEUW - koning van de Savanne ... Wonderlijke avonturen van een Chinees, gevolgd door ... ... . Sieckhuys 1710-1985. Inkomstenbelasting. Gouden Boekjes - Het meisje met de gouden jurk. Shaman. Een heel bijzonder meisje. We raden u aan het boek van Biogenie+ 2 - leerboek PDF te downloaden op onze website pianofortefestival.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Biogenie+ 2 - leerboek Goed gestructureerd en mooi geïllustreerd leerboek dat u helpt om het leerplan natuurwetenschappen nauwgezet en haalbaar in de praktijk om te zetten. Classics in European Languages - Wonderlijke avonturen van een Chinees ... Boek PDF Classics in European Languages - Wonderlijke ... ... . Classics in European Languages - Wonderlijke avonturen van een Chinees, gevolgd door Muiterij aan boord der 'Bounty' (geïllustreerd) Rizzoli & Isles 11 - Sterf twee keer. Het portret van Dorian Gray. De kleine ballerina. Landgoed martenastate koarnjum. Classics in European Languages - Wonderlijke avonturen van een Chinees, gevolgd door Muiterij aan boord der 'Bounty' (geïllustreerd) Ontwerpen voor de onmogelijke stad Zonder vaandel Rijks Geschiedkundige Publicatiën Grote Serie 267 - Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compa Rijks Geschiedkundige Publicatiën Grote Serie 265 - Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compa De toestand der hollandsche kolonisatie in den staat michigan, noord-amerika, in het begin van het jaar 1849, medegedeeld in drie brieven....