Bibliotheek PDF EPUB

Wegwijs in het kaderdecreet bestuurlijke handhaving - Frankie Schram

Wegwijs in het kaderdecreet bestuurlijke handhaving U kunt het boek na gratis registratie downloaden in pdf epub formaat

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: november 2019
DIMENSIE: 9,49
ISBN: 9782509035875
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: Frankie Schram

Omschrijving:

In het Belgisch Staatsblad werd op 13 mei 2019 het kaderdecreet betreffende debestuurlijke handhaving gepubliceerd. Deze tekst trad in werking vanaf de tiendedag na de publicatie ervan.Het kaderdecreet is niet zomaar te vergelijken met andere decreten, net doordathet een kaderdecreet is. Het kaderdecreet is dan ook maar het begin van eenverhaal over de uitbouw van bestuurlijke handhaving in Vlaanderen. Het heleplaatje zal pas duidelijk worden wanneer de huidige tekst verder zal wordenuitgebouwd in een volgende tranche en wanneer sectorale decreten het kaderdecreetgeheel of gedeeltelijk van toepassing verklaren op een bepaalde sector.Deze publicatie poogt het kaderdecreet bestuurlijke handhaving in een brederebeleids- en juridische context te situeren en te analyseren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de teksten zoals die in de parlementaire voorbereiding terug tevinden zijn.

...overschrijdende informatie-uitwisseling in het kader van de bestuurlijke handhaving ... Het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving - Stibbe ... . ..... 81 5.1.1. Benelux ... Wegwijs in lokale handhaving. Handvaten voor lokale handhaving, VVSG - Pockets lokale besturen, Brussel: Politeia, 2016, ... Publication date: 2019-01. ISBN: 9782509035875 . Publisher: Politeia; Brussel Bestuurlijke handhaving (Paperback). Hoe door de bomen het bos nog zien?Steeds meer besturen hebben bestuurlijke handhavingsbevoegdheden van allerlei... Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving gepubliceerd Op 13 mei 2019 werd het Kader ... Frankie Schram: Wegwijs in het kaderdecreet bestuurlijke ... ... ... Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving gepubliceerd Op 13 mei 2019 werd het Kaderdecreet van 22 maart 2019 betreffende de bestuurlijke handhaving in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met dit kaderdecreet beoogt men een einde te stellen aan de grote verschillen die thans tussen de verschillende sectorale regelingen op het vlak van bestuurlijke handhaving bestaan. In het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2019 verscheen het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019. Het is een zoveelste bewijs van de opmars van bestuurlijke sancties en maatregelen die meer en meer prevaleren op hun strafrechtelijke tegenhanger.Uit de parlementaire voorbereiding bij dit decreet blijkt dat de Vlaamse decreetgever komaf wenste te maken met het versnipperd karakter ... Het kaderdecreet bouwt de bestuurlijke handhaving uit als veralgemeend en volwaardig alternatief voor de strafrechtelijke handhaving, met een evenwaardige focus op de rechtsbescherming van de burger, en, waar nodig, een functioneel onderscheid tussen toezicht, opsporing, vervolging en sanctionering. De handhaving van decreten en besluiten kan gebeuren op basis van twee handhavingssporen: het strafrechtelijke en het bestuurlijke spoor. Wat dat laatste betreft wil Minister-President Bourgeois met het voorontwerpdecreet inzake bestuurlijke handhaving een algemeen kader scheppen. Op 29 juni 2018 verleende de Vlaamse Regering de eerste principiële goedkeuring aan een voorontwerp van decreet houdende een 'Kaderdecreet bestuurlijke handhaving' (KBH) (VR 2018 2906 DOC.0670/1). Op 2 juli heeft de Minister-president het advies aangevraagd van de strategische adviesraden over dat voorontwerp. Het voorontwerp van decreet 'bestuurlijke handhaving' bevat goede doelstellingen maar roept nog talrijke vragen op. Een aantal fundamentele keuzes wordt niet verduidelijkt en er ontbreekt een basisvisie op de kerntaken en op de complementariteit van de strafrechtelijke en bestuurlijke handhavingssporen. Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor de rechtsbescherming en voor de kansen om via ... Opleiding: Toegang tot persoonsgegevens in burgerzaken Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel Prijs: € 125,00 Schrijf u in Kaderdecreet bestuurlijke handhaving goed. Dit Kaderdecreet creëert een algemeen kader voor de bestuurlijke handhaving van schendingen van Vlaamse regelgeving. Hiermee geeft de Vlaamse Regering invulling aan haar verruimde rol en bevoegdheden inzake bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sinds de zesde staatshervorming in 2014. Kaderdecreet bestuurlijke handhaving. Advies ... De handhaving van het omgevingsrecht is overigens in een fusieoperatie betrokken: tussen ruimtelijke ordening en milieu. Daarom, en op basis van de beschikbare informatie, is de Minaraad er niet voor gewonnen dat er een dergelijke overstap zou worden gemaakt. De nieuwe Vlaamse regering trekt de kaart van de bestuurlijke handhaving waarbij één van hun prioriteiten is om de georganiseerde misdaad tegen te gaan door de overh...