Bibliotheek PDF EPUB

Internationaal belastingrecht - A.C.G.A.C. de Graaf

A.C.G.A.C. de Graaf Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: september 2014
DIMENSIE: 12,72
ISBN: 9789013121940
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: A.C.G.A.C. de Graaf

Omschrijving:

In dit boek komt de problematiek van de voorkoming van internationaal dubbele belasting aan de orde. Leidraad vormt de structuur van het OESO-modelverdrag. De bespreking van de diverse toewijzingsregels is vooral bezien vanuit Nederlands perspectief zodat een nauwe band is gelegd met de nationale fiscale regelgeving.Daarnaast komt een aantal meer specifieke en bijzondere onderwerpen aan de orde zoals de fiscale faciliteiten in de Nederlandse regelgeving, die vooral van betekenis zijn bij grensoverschrijdende werkzaamheden, alsmede bepalingen ter zake van inlichtingenuitwisseling e.d.

...ionaal belastingrecht en dividendbelasting (week 1-14) Laatste update van het document: geleden In deze bundel vind je een uitwerking van de werkgroepvragen van week 2 t/m 14 van het vak internationaal belastingrecht van de master Fiscaal Recht (in week 1 was er geen werkgroeponderwijs). Tevens zijn aantekeningen van het hoorcollege ... Internationaal en Europees belastingrecht | Meijburg & Co ... ... Toegangseisen. Studenten Fiscaal recht die minder dan 100 ECTS aan vakken van het bachelorcurriculum (incl. propedeusevakken) Fiscaal recht hebben behaald, mogen niet deelnemen aan onderwijs, noch aan enigerlei vorm van toetsing in het vak Internationaal belastingrecht. Internationaal belastingrecht | transfer pricing Internationaal belastingrecht Steeds meer bedrijven en particulieren hebben werkzaamheden, dan wel ondernemingen in meerdere landen. Als gevolg hiervan ... Internationaal belastingrecht 22034218 - StudeerSnel ... . propedeusevakken) Fiscaal recht hebben behaald, mogen niet deelnemen aan onderwijs, noch aan enigerlei vorm van toetsing in het vak Internationaal belastingrecht. Internationaal belastingrecht | transfer pricing Internationaal belastingrecht Steeds meer bedrijven en particulieren hebben werkzaamheden, dan wel ondernemingen in meerdere landen. Als gevolg hiervan willen soms meerdere landen het heffingsrecht claimen over uw inkomsten, dan wel vermogen, met als gevolg dubbele heffing. De belastingverdragen en EU richtlijnen en Verordeningen bepalen welk ... Juridicacode:Belastingrecht - Internationaal belastingrecht De laatste jaren is het internationale belastingrecht volop in ontwikkeling. Zo kan worden gewezen op de initiatieven van de OESO in het kader van het project Base Erosion and Profit Shifting, de introductie van het daarmee samenhangende multilaterale instrument en diverse initiatieven vanuit de Europese Unie. Belastingrecht. Het belastingrecht omvat het gehele fiscale heffingssysteem. Het omvat het nationale en internationale belastingrecht, het Europese belastingrecht, alsmede het formele en het materiële belastingrecht. Voorts wordt aandacht besteed aan de grondslagen, concepten en theoretische uitgangspunten van belastingheffing. Internationaal belastingrecht: een introductie. Internationaal belastingrecht regelt de belastingheffing in grensoverschrijdende situaties. Eerst wordt gekeken of heffing naar de nationale regels mogelijk is. Zo ja, dan wordt gekeken naar internationale regelgeving die bepaalt welk land over welke inkomsten of welk vermogen mag heffen. Internationaal belastingrecht 1 Korte schets internationaal belastingrecht . 2 Nederlandse eenzijdige regelingen . 3 Methode van berekening van aftrek . 4 Verdragen . 5 Verdeling van heffingsrechten . 6 Bijzondere bepalingen . 7 Overgangsrecht . Veel belastingplichtigen krijgen te maken met het internationale belastingrecht. Het U bent in staat om een verantwoorde en controleerbare afweging te maken over internationaal-fiscaalrechtelijke vraagstukken. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van het internationaal belastingrecht. Rooster. Beschikbaar via de website. Onderwijsvorm. Hoorcolleges. Aantal à 2 uur: 10 of 12 Internationaal belastingrecht, onderlinge overlegprocedures. De directie Internationale Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën is als bevoegde autoriteit betrokken bij de uitvoering van door Nederland gesloten belastingverdragen en het zogenoemde EU-arbitrageverdrag. Internationaal belastingrecht Zowel de wet- en regelgeving als de maatschappelijke opvatting over internationale belastingadvisering zijn aanzienlijk veranderd. Daarbij is internationale belastingwetgeving vaak lastig te overzien. Internationaal belastingrecht; dividendbelasting; inhoudingsvrijstelling; Noorwegen en IJsland. Vooruitlopend op een wettelijke wijziging van artikel 4 van de Wet DivBel keur ik, onder de voorwaarden genoemd in onderdeel 3, goed dat per 11 juni 2009 inhouding van dividendbelasting achterwege blijft bij dividenduitkeringen aan een vennootschap gevestigd in IJsland of Noorwegen die voor ten ... Internationaal Belastingrecht . 01 januari 2014 . Doelgroep De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden van de NOB die niet voornamelijk werkzaam zijn in de internationale adviespraktijk. Ons team van fiscalisten is op de hoogte van alle aspecten van het Nederlandse belastingrecht die van belang zijn voor ondernemingen en hun aandeelhouders, overheden en vermogende particulieren. Met deze kennis kunnen wij u helpen met onder andere: corporate transacties, zowel nationaal als internationaal, inclusief fusies en overnames; Koop Grondslagen internationaal belastingrecht van Gorp, M. van met ISBN 9789462905849. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Internationaal belastingrecht Van veel belastingplichtigen valt het inkomen niet louter onder het bereik van de Nederlandse belastingwetgeving maar is het daarboven eerstens onderwerp van een Belastingverdrag of een EU richtlijn en/of de bijkomende (Europese) jurisprudentie....