Bibliotheek PDF EPUB

Functioneren en disfunctioneren - A.C. de Mr. Die

A.C. de Mr. Die Een boek dat u bij ons kunt lezen en downloaden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: juni 2016
DIMENSIE: 7,24
ISBN: 9789012397568
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: A.C. de Mr. Die

Omschrijving:

Functioneren en disfunctioneren 1e druk is een boek van A.C. de Mr. Die uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012397568 Sinds de invoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen (1996) en de Wet BIG(1995) is veel veranderd in het denken over kwaliteit, de verantwoordelijkheiddaarvoor en de eisen die aan het functioneren van de betrokkenen kunnen wordengesteld. Dit komt deels tot uitdrukking via de nieuwe Wkkgz, ter vervangingvan de Kwaliteitswet en enkele bepalingen van de Wet BIG. De Wkkgz legtde (eind)verantwoordelijkheid voor het leveren van goede zorg primair bij dezorgaanbieder. wat minder duidelijk naar voren komt is dat ook de raad vantoezicht als interne toezichthouder in grote mate (mede)verantwoordelijkheiddraagt voor de kwaliteit van zorg. Of te wel, naast de individuele zorgprofessionalen de samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals, dragen bestuurdersen interne toezichthouders verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van degeleverde zorg. Dit roept de vraag op welke eisen kunnen worden gesteld aanhet functioneren van de betrokken partijen opdat zij ieder voor zich en gezamenlijkhet leveren van goede zorg kunnen waarborgen. Voor het bestuur vande Vereniging voor Gezondheidsrecht was dit aanleiding het thema functionerenen disfunctioneren te agenderen voor de jaarvergadering van 2016.In deel 1 gaan Lombarts en De Die in op het functioneren van zorgprofessionalsen op mogelijkheden om disfunctioneren te helpen voorkomen.Aansluitend analyseert Van Eyck van Heslinga verschillende aspecten diesamenhangen met het functioneren en disfunctioneren van bestuurders in dezorg. Tot slot laat Hammerstein in deel 3 van dit preadvies zijn licht schijnenover het functioneren en disfunctioneren van raden van toezicht, uitgaandevan de normen van good governance en checks and balances.

...Disfunctioneren en herplaatsing. Pas als een werkgever aannemelijk kan maken dat een werknemer disfunctioneert en er geen mogelijkheden zijn voor herplaatsing, kan ontslag volgen ... Wanneer is er sprake van disfunctioneren? - Judex ... . Een rechter zal pas een ontslagverzoek wegens disfunctioneren toewijzen als er voldaan is aan een aantal voorwaarden. Disfunctioneren kan uw organisatie behoorlijk wat geld kosten. Een werknemer die niet goed functioneert, heeft meestal geen positieve en productieve houding en kan zijn collega's daarin meeslepen. Ook ziekmeldingen zijn bij disfunctioneren geen uitzondering. Hierin is als disfunctioneren omschreven: "de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen a ... Disfunctioneren en herplaatsing - Ontslag.nl ... . Ook ziekmeldingen zijn bij disfunctioneren geen uitzondering. Hierin is als disfunctioneren omschreven: "de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van ... Wordt ontslag wegens disfunctioneren verbloemd als bijvoorbeeld bedrijfseconomisch ontslag, dan is wél het UWV bevoegd, maar dan kan de werknemer daar meestal goed verweer tegen voeren. De kantonrechter zal bekijken of er sprake is van disfunctioneren en beslist op basis daarvan of de arbeidsovereenkomst ontbonden zal worden of niet. Disfunctioneren van de werknemer Het disfunctioneren van de werknemer kan dusdanig zijn dat er reden is om de arbeidsovereenkomst te laten eindigen. Op ieder moment kan een werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter (art 7:671b BW). Wijst de kantonrechter de ontbinding toe, dan eindigt de arbeidsovereenkomst op het door hem aangewezen tijdstip. Disfunctioneren betekent eigenlijk dat je je werk niet goed doet. Het wordt ook wel eens ongeschiktheidsontslag genoemd. Je voldoet niet aan de eisen die bij jouw functie horen. Iemand ontslaan vanwege disfunctioneren is niet makkelijk, want jouw functioneren is afhankelijk van veel verschillende factoren. Functie-eisen Wanneer het functioneren niet op het benodigde peil is omdat werkgever onvoldoende (bij- of om)scholing heeft geboden, kan geen gedwongen ontslag wegens disfunctioneren volgen. Er mag van de werkgever verwacht worden dat een redelijke mate van scholing geboden wordt om de kennis en vaardigheden van het personeel op niveau te houden of te brengen. de werkgever hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren; en het disfunctioneren niet het gevolg is van onvoldoende zorg voor scholing of onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden; en; het disfunctioneren niet mag zijn veroorzaakt door ziekte van de werknemer. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. 4 Ontslag bij disfunctioneren - UWV/AJD, november 2019 kunnen worden. Als een werkgever de werknemer in kennis heeft gesteld van het feit dat hij niet naar wens functioneert en de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld om zijn functioneren te verbeteren kan disfunctioneren een ontslaggrond vormen in de zin van de wet. 7. Disfunctioneren van een werknemer. Inleiding: een gezamenlijk probleem. Vooral medewerkers die niet goed functioneren, bezorgen leidinggevenden de grootste kopzorgen. Om verbetering in het functioneren te brengen is als eerste van belang dat beide partijen overeenstemming bereiken over wat er onder goed functioneren wordt verstaan. Oorzaken disfunctioneren leidinggevende of manager. De vraag is waarom de leidinggevende onvoldoende functioneert. Er kan van alles aan de hand zijn: Leidinggevende is niet competent: onvoldoende kennis en ...