Bibliotheek PDF EPUB

Mededingingswet - none

Je vindt hier Mededingingswet pdf boek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT FB2
DATUM: 2011-10-01
DIMENSIE: 7,13
ISBN: 9789013068733
TAAL: Nederlands
SCHRIJVER: none

Omschrijving:

none

...richtsnoeren De Mededingingswet heeft als doel de concurrentie te bevorderen ... Mededingingswet | LHV ... . De Autoriteit Consument en Markt (ACM) handhaaft de wet en heeft als taak overtredingen van de Mededingingswet en het EU-Verdrag op te sporen.. Afstemming onder Mededingingswet. Bij inkooptrajecten kan sprake zijn van afstemming tussen aanbieders bij het uitbrengen van de offertes. De Mededingingswet (art. 25h lid 2) maakt een uitzondering voor quasi-inbestedingen. Deze is van toepassing op leveringen van goederen en diensten door bestuur ... wetten.nl - Regeling - Mededingingswet - BWBR0008691 ... . Deze is van toepassing op leveringen van goederen en diensten door bestuursorganen aan andere bestuursorganen of overheidsbedrijven, bestemd voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak. Diensten van Algemeen Belang Mededingingsrecht is het recht met betrekking tot concurrentie.Het ontstond in de Verenigde Staten (Sherman Antitrust Act) en is overgenomen door veel andere landen.In de Europese Unie is het mededingingsrecht geregeld in het Werkingsverdrag van de Europese Unie en nationale wetgeving. De Mededingingswet is alleen van toepassing als de bewuste gedraging, kort gezegd, een effect kan hebben op Nederlands grondgebied. Ondernemingen dienen er echter rekening mee te houden dat ook de Europese mededingingswetgeving van toepassing kan zijn op activiteiten op de Mededingingswet Geldend van 01-04-2013 t/m 31-12-2013. Alles openklappen Alles dichtklappen Inhoudsopgave. Opschrift; Aanhef; Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen (Artikel 1) Artikel 1; Hoofdstuk 2 De Autoriteit Consument en Markt (Artikelen 2-5l) § 1 Algemeen (Artikelen 2-4b) ... Mededingingswet Wet van 22 mei 1997, houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen heb Mededingingswet - Hoofdinhoud. Deze wet werd op 22 mei 1997 ondertekend en op 24 juni 1997 gepubliceerd (Stb. 1997, 242). Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Mededinging Algemeen wordt onder mededinging of concurrentie verstaan: de strijd tussen verschillende partijen om schaarse bronnen of een doel te bereiken dat door zijn aard slechts voor enkelen is weggelegd. EU-mededingingsregels, oneerlijke handelspraktijken, illegale contacten en afspraken, prijsafspraken. Handelspraktijken die de mededinging beperken. Schadevergoeding eisen van kartels. Misbruik van een machtspositie op de markt. Kennis van concurrentieregels is samengebracht in de vakgroep Mededinging, Marktregulering & Staatssteun. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Europese Commissie (EC) houden toezicht op de naleving van deze regels. Naast de ACM zijn op het gebied van marktregulering nog andere toezichthouders actief, zoals de AFM en de NZa. Concurrentie is belangrijk voor een gezonde, innovatieve economie. Een markt waar concurrentie onbelemmerd een rol kan spelen biedt ondernemingen kansen. De (Eu 6.1.5 Verhouding mededingingswet en andere wetgeving. Het mededingingsbeleid gaat ervan uit dat concurrentie de groei van de economie kan bevorderen en daardoor kan bijdragen tot welvaart. Beperkingen van de concurrentie worden daarom afgewezen, behalve voor zover zij positieve gevolgen voor de welvaart van de s...